Video playback

Recommended Stuffs:

Windows:
_Option 1: mpv (non-GUI player)
_Option 2: mpc-qt (GUI player được tạo từ cái ở trên)
_Option 3: K-lite Codec Pack Mega [MPC-HC]
_Option 4: VLC
p/s: mình khuyến khích nên dùng option 1 để được trải nghiệm chất lượng tốt nhất.

macOS:
_Option 1: mpv (non-GUI player).
_Option 2: IINA (GUI player được tạo từ cái ở trên)

Linux (Arch, Ubuntu, Debian, Gentoo, Fedora,…): mpv

Android: mpv-android, MX Player, VLC

iOS: VLC

Leave a comment